Архив автора: avangar7dwp

Порядок денний 2019

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД» (надалі – Товариство, код за ЄДРПОУ- 33152560, місцезнаходження — 01011, м. Київ, вул. Мирного Панаса, 2/44, приміщення 22 повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 30 квітня 2019 року о 16:00 год. за адресою: 01011, м. Київ, вул. Мирного Панаса, 2/44, приміщення 22.

 

Перелік питань проекту порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
 4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
 5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 7. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.
 9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 10. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
 11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
 12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
 13. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.
 14. Обрання Наглядової ради Товариства.
 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів з членами Наглядової Ради Товариства Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів з членами Наглядової Ради Товариства Товариства,.
 16. Обрання Ревізора Товариства.
 17. Схвалення правочинів, що були вчинені Товариством у 2018 році.
 18. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Реєстрація учасників 30 квітня 2019 року з 15:00 год. до 15:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 23 квітня 2019 р.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 26 квітня 2019 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 01011, м. Київ, вул. Мирного Панаса, 2/44, приміщення 22, в робочі дні (понеділок — п’ятниця) з 09:00 до 18:00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів — за місцем їх проведення за адресою: 01011, м. Київ, вул. Мирного Панаса, 2/44, приміщення 22.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведння загальних зборів.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Тимчасово виконуючий обов’язки Голови Правління Товариства Ким Сергiй Вiталiйович (надалі — відповідальна особа), тел. (044) 502-22-70.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника — паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в «Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів, що скликані на 27.04.2019 року» із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).

Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://avangard.comreg.com.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів 25 березня 2019 року: загальна кількість акцій – 12000 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 12000 шт.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

 

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Ким С.В.

По питанню №2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню №3: Обрати Головою зборів Слабошпицьку Наталію Валеріївну, Секретарем зборів Ким Сергія Віталійовича.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню №6: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню №7: Оскільки Ревізор Товариства не обраний, звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік не розглядати.

По питанню №8:

1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

3) Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік не розглядати та не затверджувати.

По питанню №9: Висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

По питанню №10: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

По питанню №11: Покриття збитків Товариства у сумі 11476000,00 коп. здійснити за рахунок обігових коштів.

По питанню №12:

 1. У зв’язку з виробничою необхідністю та приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його.
 2. Уповноважити Тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління Товариства Кима Сергiя Вiталiйовича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.
 3. Доручити Тимчасово виконуючому обов’язки Голови Правління Товариства Киму Сергiю Вiталiйовичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.
 4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів Товариства — з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб — з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

По питанню №13: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі: Голову Наглядової ради Рогача Федора Івановича, Члена Наглядової ради Рогач Вікторію Леонідівну, Члена Наглядової ради Шингура Романа Вікторовича.

По питанню №14: Кумулятивне голосування.

По питанню №15: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

По питанню №16: У зв’язку з відсутністю кандидатів, Ревізором Товариства нікого не призначати. Наглядовій Раді продовжити пошук кандидата на обрання Ревізора Товариства.

По питанню №17: Схвалити всі правочини, що були вчинені Товариством у 2018 році.

По питанню №18: Попередньо надати дозвіл Тимчасово виконуючому обов’язки Голови Правління Товариства Киму Сергiю Вiталiйовичу, у термін на один рік, здійснювати будь-які  значні правочини, що відповідають предмету діяльності Товариства, у відповідності до Статуту та чинного законодавства України, в тому числі, але не виключно, договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, договорами позики, будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні зазначеним і потребують заставу нерухомого та іншого майна Товариства.

Всі значні правочини Тимчасово виконуючому обов’язки Голови Правління Товариства Киму Сергiю Вiталiйовичу здійснювати за поданням Наглядової ради Товариства граничною сукупною вартістю до 2 000 000 000,00 грн.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 1211 13014
Основні засоби  (за залишковою вартістю) 1 1
Запаси 1 13
Сумарна дебіторська заборгованість 729 1919
Гроші та їх еквіваленти 450 613
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -11476 -213
Власний капітал 739 12002
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 12000 1200
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 251 714
Поточні зобов’язання і забезпечення 221 298
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 70 -32
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12000 12000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 5,83 -2,67

 

 

Наглядова рада

Пропозиція АВАНГАРД

 ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

   Відповідно до ПОЛОЖЕННЯ  З ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТОГО КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА АУДИТОРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ», затвердженого Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД» 17.01.2019 року.
   Пропонуємо зацікавленим  суб’єктам  аудиторської діяльності надіслати пропозиції з проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД» за 2018 рік відповідно до Додатку 4, форму якого  наведено нижче, на електронну адресу Компанії:

sk_avangard@ukr.net

Контактна особа:
Т.в.о. Голови Правління                   Ким Сергій Віталійович
 
Довідки за телефонами:
(044) 502-22-69
(044)  502-22-70

 

Повний текст Положення буде надіслано САД, що надали інформацію  щодо конкурсної пропозиції.

 

Додаток 4

до Положення
  з проведення відкритого конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності
для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності  відповідно
до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»

  

Перелік інформації
яка повинна бути надана учасником у складі конкурсної пропозиції з надання послуг з проведення обовязкового аудиту фінансової звітності за 2018 рік
 
№ з/п Інформація для надання  
1 Повне найменування суб’єкта аудиторської діяльності (САД)  
2 Скорочене найменування суб’єкта аудиторської діяльності (САД)  
3 ЄДРПОУ САД  
4 Місцезнаходження САД  
5 Поштова адреса  САД  
6 Банківські реквізити обслуговуючого банку САД  
7 Дата державної реєстрації САД  
8 Чинна редакція Статуту САД  
9 Статус платника податку (на загальних умовах, єдиний податок, платник/не платник ПДВ)  
10 Контактний номер телефону  
11 Електронна адреса САД  
12 Сайт САД  
13 Посада, ПІБ та телефон керівника САД  
14 Дата призначення керівника на посаду  
15 Інформація про включення до реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, у тому числі суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, №  
16 Інформація  про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг  
17 Інформація про відсутність у  САД обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг з обовязкового аудиту фінансової звітності за 2018 рік замовнику, що є підприємством, що становить суспільний інтерес  
18 Інформація про відсутність у САД обмеження щодо надання послуг, визначених у статті 27 ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а саме: САД не надавав і не має наміру надавати замовнику безпосередньо або опосередковано аудиторські послуги, зазначені у частині четвертій статті 6 ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»  
19 Чи планується САД залучення субпідрядника до виконання завдання  
20 Чи  перевищувала сума винагороди САД за попередній річний період від кожного з підприємств, що становить  суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності, 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг  
21 № Договору страхування відповідальності перед третіми особами (щодо відшкодування можливих збитків у зв’язку із провадженням професійної діяльності), укладеного САД зі Страховиком (вказати яким) та розмір страхової суми за договором. Термін дії договору страхування  
22 Чи має САД  в наявності достатні технічні, якісні та  кількісні характеристики для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності та відповідної системи зберігання конфіденційної  інформації  
23 Перелік  штатних кваліфікованих працівників САД, які можуть залучатися до виконання  завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності (вказати № сертифікату аудитора, дату видачі, теpмін чинності, № сертифікату (диплому) професійних організацій)  
24 Перелік фінансових установ – страховиків, яким  САД надавалися послуги з обов’язкового аудиту  фінансової звітності за 2017 рік  
25 Стартова ціна з обовязкового аудиту фінансової звітності  замовника за 2018 рік складає (гривень)  
Надана інформація є повною та достовірною

Керівник (вказати посаду) САД
ПІБ повністю
Підпис
МП

*/ При наданні пропозиції  замість ( суб’єкт аудиторської діяльності (САД) вказувати назву аудиторської компанії. фірми)